Algemene voorwaarden

De lessen worden aangeboden in series van 12 lessen. Later instromen in een serie is mogelijk, eerder uitstromen uit een serie is slechts mogelijk in overleg met de docent.
Wanneer de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of WhatsApp doorgegeven en wordt deze les ofwel op een ander tijdstip gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld.
Gemiste lessen kunnen in overleg met de docente op een ander tijdstip in dezelfde les-serie worden ingehaald. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht.
Yoga Namaste heeft het recht zonder opgave van redenen lesdata, lestijden en/of leslocatie te wijzigen.
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.
Voor betaling van de kosten ontvangt de cursist een factuur.
Het cursusgeld dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur contant te worden betaald of te worden gestort op het bankrekeningnummer zoals dit op de factuur vermeld staat.
Betaling in twee termijnen is mogelijk.
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Namaste zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.
Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.
Yoga Namaste kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist, voor, tijdens of na de les.
Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.
Roken, eten en het gebruik van mobiele telefoons is in de yogaruimte niet toegestaan.
Het betreden van de yogaruimte met schoenen is niet toegestaan.
De yogamat wordt door de cursist tijdens de oefeningen bedekt met een handdoek of kleed.
Yoga Namaste verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Yoga Namaste behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden te wijzigen.
Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.